Sokkia GRX3 Datasheet

Hi Community!

I attached the datasheet for the Sokkia GRX3 below:

sokkia_grx3_brochure_sok_1048_revb_sm.pdf (240.8 KB)